02-103-3271,084-6368485 sales@spjsthailand.com

Engineering Solutions

ตัวแทนจำหน่าย Software ทางวิศวกรรม Ansys, DEFORM™, DYNAFORM™, VPG Suite™, LS-DYNA®, PreSys®, Profil® รวมทั้งรับให้บริการปรึกษาแนะนำการแก้ปัญหา ลดต้นทุน ในการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ซอฟท์แวร์ และจัดฝึกอบรมทางเทคนิคต่างๆด้วย

ติดตาม
FACEBOOK : SPJSTHAILAND

DEFORM LOGO
DYNAFORM LOGO
PROFIL LOGO
3DCS LOGO
LS - DYNA LOGO
QDM LOGO